zakup towarów w kpir Rozpoczynając prowadzenie księgowości w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów, początkowo pojawia się wiele wątpliwości w jaki sposób poprawnie  ujmować dane zdarzenia.  W niniejszym artykule opisujemy jak powinna zostać zaewidencjonowana faktura za zakup towarów w KPiR.

Zakup towarów w KPiR

Osoby, które rozpoczynają księgowanie, powinny zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPiR. W par. 17 znajduje się informacja, że zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych musi być wpisany do księgi niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży. Wyjątek stanowi prowadzenie KPiR przez biuro rachunkowe - wtedy też zapisy dokonywane są z opóźnieniem, ale chronologicznie wg dat wystawienia dokumentów. Co ważne, zakup towarów w KPiR wykazuje się w kolumnie nr 10.

Kiedy brakuje faktury...

Przepisy nakazują by przydsiębiorca samodzielnie prowadzący księgowość, zakup towarów wykazywał niezwłocznie po ich otrzymaniu. Często jednak zdarza się, że w dacie zakupu klient dostaje jedynie dokument wydania towaru z magazynu dostawy i nie dysponuje fakturą (czas na wystawienie faktury sprzedawca ma do 15-ego dnia kolejnego miesiąca). Rozporządzenie MF przewiduje również i taki przypadek. Jeżeli bowiem towar, którego zakup dokumentowany jest fakturami dostawców, został dostarczony do firmy lub dokonano nim obrotu przed otrzymaniem faktury, należy sporządzić szczegółowy opis otrzymanego towaru, podając:
  • imię, nazwisko (firmę) i adres dostawcy,
  • ilość i rodzaj towaru,
  • cenę jednostkową i wartość  towaru.
Na tej podstawie należy dokonać zapisu w księdze . Opis musi zostać potwierdzony datą i podpisem osoby, która przyjęła towar oraz przechowywany jako dowód zakupu i połączony z nadesłaną następnie fakturą. Ewentualna różnica w stosunku do wartości podanej w fakturze musi być wpisana do księgi w dniu otrzymania faktury. Zobacz też:
Badania wstępne do pracy Pusta faktura - konsekwencje  Rozliczenie delegacji krajowej
W przypadku gdy faktura wpłynie w tym samym miesiacu co dostawa towarów, to zapisu w księdze należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury oraz podpiąć pod nią sporządzony opis. Co ważne, jeśli sprzedawca przekazując towary wydaje dokument magazynowy WZ, to o ile on spełnia wymogi określone dla opisu - można dokonać księgowania na jego podstawie, bez tworzenia dokumentu opisu.

Transport wraz z towarem na jednej fakturze

Często wraz towarem na jednej fakturze ujmowane są dodatkowe opłaty, np transport czy ubezieczenie w drodze. Wydatki te ujmuje się osobno, w kolumnie 11 KPiR - koszty uboeczne zakupu. Polecamy: Darmowy katalog SEO Katalog firm Katalog Stron Limey.pl Katalog stron Katalogin.pl