Podatek od umowy zlecenia Podatek od umowy zlecenia W toku prowadzonej działalności zdarza się, że sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej z powodu uznanej reklamacji, zwrotu części towaru czy udzielenia rabatu. W takim przypadku pojawia się problem z prawem do obniżenia podatku VAT o wartość wynikającą z faktury. Nie wystarczy samo wystawienie odpowiedniego dokumentu, konieczne jest dodatkowo potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę.

Prawo do odliczenia VAT z korekty - przepisy

Art. 29a ust. 13 ustawy o VAT wskazuje, że  obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wystawionej korekty z naliczonym podatkiem VAT dokonuje się pod warunkiem posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono pierwotnie fakturę. Dodatkowo potwierdzenie to należy uzyskać przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą. Katalog stron Przykład. Nabywca otrzymał korektę w lipcu. Aby sprzedawca mógł w deklaracji VAT składanej  do 25 sierpnia za lipiec odliczyć kwotę VATu z korekty, musi otrzymać do tej daty potwierdzenie, że korekta faktycznie została odebrana. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia sprzedawcę do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Przykład. Kontynuując poprzedni przypadek, jeśli informację o otrzymaniu korekty sprzedawca otrzymałby 26-ego sierpnia a więc już po złożeniu deklaracji VAT-7 za lipiec, to odliczenia podatku VAT może dokonać w deklaracji VAT za sierpień.

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej - dostępne formy

Przepisy ustawy o VAT nie odnoszą się do form uzyskania potwierdzenia odbioru korekty, ale w praktyce przyjmuje się m.in:
  • uzyskanie podpisu z datą na kopii korekty w siedzibie sprzedawcy lub otrzymanie odesłanego dokumentu pocztą,
  • otrzymanie skanu mailem czy faksu z podpisaną korektą (tu data będzie w korepondencji mailowej lub na wydruku faksu),
  • pocztowe potwierdzenie odbioru (tzw żółta zwrotka z poczty),
  • akceptacja drogą elektroniczną, np wysłany mail od nabywcy z informacją, że korektę odebrał lub automatyczna wiadomość z poczty mailowej, że dany adresat odczytał wiadomość mailową.

Potwierdzenie odbioru korekty nie zawsze potrzebne

Ustawa o VAT wskazuje również sytuacje, w których nie jest konieczne posiadania potwierdzenia odbioru korekty i będzie tak w przypadku:
  • eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
  • dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju (eksport usług lub wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług),
  • sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140–153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy (m.in. oczyszczanie wody, odprowadzanie ścieków).
  • gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.
Ostatni z przypadków można udowodnić np na podstawie potwierdzenia nadania korekty pocztą lub jej wysyłki mailem, gdzie po doręczeniu dokumentu klient dokonuje płatności za faktury z pomniejszeniem o wartość korekty. Lub kiedy wypłaty środków pieniężnych za korektę dokonuje sprzedawca a nabywca nie zwraca ich jako niezasadnej zapłaty. Uznaje się wtedy, że nabywca był świadomy wystawionej korekty, co potwierdza dokonany przelew,

Kiedy nie uda się uzyskać potwierdzenia odbioru

Jeżeli nie mamy do czynienia z żadnym z przypadków przytoczonych wyżej, niestety sprzedawca jest zobowiązany wstrzymać się z odliczeniem podatku VAT z korekty (obniżenia podstawy opodatkowania w deklaracji VAT) do momentu kiedy wpłynie potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Zobacz też:
Praca przy komputerze Ile dni urlopu przysługuje Skierowanie na badania lekarskie pracownika
Jarmin.pl