Odpowiedzialność materialna Odpowiedzialność materialna Przedsiębiorca, który dopiero co rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, często na starcie używa prywatnych sprzętów, aby nie inwestować niepotrzebnie pieniędzy potrzebnych na rozwój. Wtedy wprowadzenie prywatnego majątku do firmy okazuje się być opłacalne, gdyż sprzęty mogą stanowić koszt w działalności. 

Wprowadzenie prywatnego majątku do firmy - potrzebne oświadczenie

W pierwszym kroku przedsiębiorca musi sporządzić krótkie oświadczenie o przekazaniu danej ruchomości na cele działalności. Powinno ono zawierać:
  • dane przedsiębiorcy,
  • datę sporządzenia dokumentu,
  • oświadczenie o prawie do własności rzeczy,
  • opis składnika majątku (nazwa, informacje o producencie - dane które pozwolą jednoznacznie rozpoznać daną rzecz),
  • datę przekazania ruchomości,
  • wartość danej rzeczy (na podstawie posiadanego dowodu zakupu, a w przypadku jego braku należy dokonać wyceny w oparciu o ceny rynkowe z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji),
  • podpis przedsiębiorcy.

Środek trwały czy wyposażenie ?

W następnym kroku należy ocenić czy dana rzecz stanowi środek trwały czy wyposażenie. Mianem środka trwałego określa się stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:
  • budowle,
  • budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  • maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty.
Dodatkowym warunkiem jest przewidywany okres używania powyżej roku. Zatem każdy sprzęt spełniający powyższe warunki może zostać zakwalifikowany jako środek trwały. Amortyzacji w czasie muszą natomiast podlegać te, których wartość początkowa przekracza 3500 PLN. Wyposażeniem są natomiast sprzęty używane do roku czas o wartości co najmniej 1500 PLN. Najważniejszą kwestią zatem jest określenie przewidywanego czasu używania.

Wprowadzenie prywatnego majątku do firmy - księgowanie

Istotną kwestią jest to, że tylko sprzęty zakwalifikowane jako środki trwałe mogą stanowić koszt firmowy (wyposażenie należy ująć w stosownej ewidencji, ale jego wartość nie może zostać uznana za koszt). Zatem jeżeli przewidywany okres używania danej ruchomości (np komputera, telefonu, samochodu) będzie przekraczał rok to warto ująć go w ewidencji środków trwałych. Wtedy jeśli wartość nie przekracza 3500 PLN, można zastosować jednorazowy odpis amortyzacyjny, który zostanie ujęty w kosztach firmowych w miesiącu przyjęcia danej ruchomości do używania. W przypadku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, amortyzacja zostanie ujęta w kolumnie 13 - pozostałe wydatki. Na starcie środki pieniężne zamiast inwestować w zakup sprzętów, można przeznaczyć na reklamę i marketing, które są niezwykle ważne w początkowej fazie działalności firmy. Zobacz też:
Źródła finansowania działalności gospodarczej Katalog stron internetowych Prawo przedsiębiorcy – jak się bronić przed naruszeniem dóbr osobistych?
LinkCentrum - nowoczesna baza stron www