Amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis jest przywilejem z którego mogą skorzystać tzw. mali podatnicy oraz nowi przedsiębiorcy. Kim jest mały podatnik oraz jakie składniki majątku można amortyzować jednorazowo? Sprawdźmy!

Mały podatnik a amortyzacja jednorazowa

Zgodnie z art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez małego podatnika należy rozumieć podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Ważne! W 2015 roku limit małego podatnika wynosi 5.015.000 zł.

Amortyzacja jednorazowa - co obejmuje?

Amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis obejmuje środki trwałe zaliczane do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych). Co ważne jednorazowa amortyzacja nie obejmuje wartości niematerialnych i prawnych.

Zobacz też:

Dofinansowanie pfron

Jak rozliczyć umowę franczyzową?

z brutto na netto

Art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jasno wskazuje, że w przypadku amortyzacji jednorazowej odpis amortyzacyjny nie może przekroczyć równowartości 50.000 euro. Kwota ta również podlega przeliczeniu na złote polskie po kursie średnim NBP z pierwszego dnia roboczego października, również w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Ważne!

Limit jednorazowej amortyzacji w 2015 r. wynosi 209.000 zł.

Katalog stron internetowych